ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale Savası'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı ahali adına Viyana belediye başkanınca tebrikte bulunulmasından dolayı Padişah' ın memnun olduğu
Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale Savası'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı ahali adına Viyana belediye başkanınca tebrikte bulunulmasından dolayı Padişah' ın memnun olduğu

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne
Baskitâbeti

"Çanakkale mübâreze-i ahîresinden dolayı atebe-i seniyye-i cenâb-ı Padişahi’ye Viyana şehri nâmına tebrîkât-ı ta‘zîm-kârânenin arzı ve Ordu-yı Hümâyûn'un ihrâz eylediği muzafferiyetden mütehassıl takdiratın ref‘ ve iblâğı sehr-i mezkûr belediye reisi tarafından gönderilen mektubda rica olunduğu Viyana Sefâret-i Seniyyesi'nden is‘âr kılındığına dair Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden alınan tezkirenin arz ve takdimini mutazammın 4 numaralı ve 11 Cumâdelûlâ sene 1333 tarihli tezkire-i hususiye-i Sadâret-penâhîleri manzûr-ı âlî buyruldu. Dost ve müttefik bir devlet-i muazzama pây-ı tahtı ahali-i muhteremesi nâmına Ordu-yı Hümâyûn hakkında bu sûretle ibrâz olunan me’ser-i meveddet-siârâne ve takdirkârâne nezd-i me‘âlî-vefd-i hazret-i mülûkânede mucip-i mahzûziyet olarak keyfiyetin icap edenlere tebliği hususuna irâde-i seniyye-i hazret-i tâcdârî şeref-müte‘allik buyurulmus ve nezâret- i müsârunileyhânın tezkiresi leffen sûy-ı sâmî-i dâver-i a‘zamîlerine iâde olunmuştur. O bâbda emr u ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir."

Fî 12 Cumâdelûlâ sene 1333 - Fî 15 Mart sene 1331 / 28 Mart 1915
Serkâtib-i Hazret-i Sehriyârî
BOA, MB, 909/122
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT