ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Askerî amaçla kullanılmayan Şehzâde Süleyman Pasa Türbesi'nin İngilizlerce bombalanmasının şiddetle protesto edilmesi
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 799
Hulâsa: İngilizlerin bombardıman ettikleri Şehzâde Süleyman Pasa Türbesi hakkında Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

İngilizlerin Agamemnon Zırhlısı tarafından 29 Mart 1331'de icrâ edilen bombardımanla Bolayır karyesindeki Süleyman Pasa merhumun bir küçük mescit ittisâlinde bulunan türbe-i mübarekeleri tahrib edilmiştir. Âsâr-ı tahribâtın tedkîkinden mahall-i mübâreğin İngiliz zırhlısı tarafından hedef ittihâz edildiğine kanâat-ı kâmile hâsıl olmusdur. Türbe-i serîfe hiçbir maksad-ı askerî için kullanılmadığı gibi oradaki karye de taht-ı işgalde olmadığı halde İngiltere Hükümeti’nin de iştirâk ve ahkâmına vaz‘-ı imza eylediği Lahey Sulh Konferansı mukarrerâtına ve ayrıca Harb-i Umumî esnasında Hükümet-i Osmaniyye ile İngiltere arasında akdedilen mukâvele ahkâmına nazaran ma‘âbid ve mukaddesât-ı dîniyenin masûniyeti icab ederken mukarrerât- ı mezkûreye tevfîkan üzerine işaret-i mahsusa vaz‘ edilmiş bir türbe-i serîfenin hedef ittihâz edilmesi hükümet nâmını taşıyan bir hey’et için si‘âr-ı medeniyet ve insaniyetle te’lîf edilmek kâbil değildir. Buranın tahribi düşmanımızın ne derece mütecâviz ve gayr-ı mu‘temed olduğunu bir kere daha meydan-ı vuzûha çıkarmaktadır.

Balkan Harbi'nde Sırp ordusunun Meshed-i Hüdavendigâr'ı muhafaza etmesine mukabil düvel-i muazzama meyânında sayılan İngiltere Hükümeti’nin bu haksız muamelesi, mütecâviz İngiliz donanma ve ordusunun Sırplılardan kat kat yabancı ve aşağı bir tıynette olduğunu ispat eylemektedir. Türbe-i mübarekenin tarih-i âlem ve bütün Osmanlılarca olan derece-i ehemmiyeti âsikâr olmakla bu hûnhârâne muamelenin şiddetle protesto edilmesi menût-ı re’y-i hidîvâneleridir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Nisan sene 1331 / 20 Nisan 1915
Başkumandan Vekili nâmına
V. Bronsart
BOA, HR. SYS, 2098/10
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT