ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Yunanistan Hükümeti'nin Çanakkale harekâtına katılmaya taraftar olmadığı / Bulgar Hükümeti'nin Osmanlı Devleti'ne ani bir saldırı için hazırlık yaptığı
Bâb-ı Âli
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umum iyesi
Mühimme Kalemi
Aded: 64318/238
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri

Yunan Hükümet-i hâzırasının siyaset-i hariciyece vaziyet-i hâliyesine dair Atina'daki sefirimiz Galib Kemalî Bey'den alınan 344, 353, 354, 358, 359 numaralı beş kıt‘a telgrafnâmenin sûretleri 7 Nisan sene 1331 tarihli ve 64207/234 numaralı tezkire-i senâveri ile gönderilmisdi. Sefir-i müsârunileyhden bu bâbda zeylen vürûd eden telgrafnâmeye nazaran Yunan Hariciye Nâzırı Venizelos tarafdârı gazetelerin nesriyâtına büyük bir ehemmiyet atfedilmemek lâzım gelip filhakika müzâkerât vukû‘ bulmuş ise de erkân-ı harbiye hey’eti serâit-i hâzırada harbin aleyhinde olduğu cihetle Yunan Hükümeti düvel-i Müttefika'nın Çanakkale'ye dört-beş yüz bin kişi gönderdiklerini görmedikçe ve bu teşebbüsün muvaffakiyetle neticeleneceğinden emin olmadıkça yürüyemeyeceğini Galib Kemalî Bey'e söylemisdir. Sefir-i müsârunileyh tedâbîr-i tedâfu‘iyemizin ehemmiyeti hakkında nâzır-ı mûmâileyhete’minât-ı cedide î‘tâ ve neticesi meçhûl olan bu ise girismekde Yunan Hükümeti’nin ma‘rûz kalacağı tehlikeye yeniden nazar-ı dikkati celb eylemisdir.

Hariciye nâzırı Marmara sevâhili civarında sakin Rumlar aleyhine ittihâz olunan hâl ve tavr-ı cedîdden şikâyet eylediği cihetle Galib Kemalî Bey nâzırın bu hususta aldığı malûmât sahih ise bunun sebebini mevzû‘-ı bahis olan nesriyâtda aramak lâzım geldiği cevabını vermisdir. Tesebbüsât-ı resmiyeye gelince;

Hariciye nâzırı tesebbüsât-ı mezkûre hakikat-ı hâle muvâfık değilse de bu tesebbüsât efkâr-ı umumiyeye ve düvel-i saireye karsı ... (telgrafnâmenin burasında bir kelime noksandır) edememiş olduğunu ifade etmisdir. Nâzır-ı mûmâileyh hâtime-i makalesinde bütün bî-taraf hükümetlerin hemen Müttefiklerimiz üzerine düşeceklerini hisseylediğini (croit flairer) beyân ve hatta konsoloslardan aldığı raporlara nazaran Bulgaristan Hükümeti'nin bize bağteten tecâvüz etmek üzere pek hafî surette istihzârât-ı askeriyede bulunduğunu ilâve etmisdir. Bulgaristan'ın bize karsı istihzârât-ı askeriyede bulunduğu hakkındaki rivayetin tahkîki lüzumu Sofya'daki sefirimize tavsiye olundu.

Alınacak cevap taraf-ı âlîlerine tebliğ olunacaktır. Yunan Hariciye nâzırının Marmara sevâhiline karîb mahallerde sakin Rumlar hakkındaki beyânâtına nazar-ı dikkat-i âlîleri bilhassa celb olunur. Keyfiyet Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'ne de yazıldı, efendim.
Fî 6 Cumâdeluhrâ sene 1333 ve fî 8 Nisan sene 1331 / 21 Nisan 1915
Hariciye nâzırı nâmına
Umûr-ı Siyasiye Müdür-i Umumîsi
Ahmed Resid
BOA, DH. EUM. 3. Sb, 5/8
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT