ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Osmanlı ordu ve donanmasının muhtelif cephelerde ve özellikle 18 Mart 1915'te Çanakkale'de gösterdikleri üstün başarılardan dolayı Padişah’a "gazi" unvanı verilmesi
Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

Devlet-i Aliyyelerinin Rusya ve İngiltere ve Fransa devletleriyle hâl-i harbe girdiği zamandan beri ordu ve Donanma-yı Hümâyûnlarının bi-avnihî te‘âlâ mevâki‘-i muhtelifede ihrâz ettikleri muvaffakiyât-ı müte‘addide ve bilhassa 5 Mart sene 1331 tarihinde vukû‘ bulmuş olan Çanakkale muzafferiyyet- i azîmesi nâm-ı me’âlî-ittisâm-ı cenâb-ı Padişahîlerine "gazi" unvân-ı mefharetinin bi-hakkın izâfesini icab eden gazavât-ı celîleden bulunmuş ve ol bâbda makâm-ı iftâdan sâdır olan fetvâ-yı serîfe zât-ı sevket-simât-ı hazret-i hilâfet-penâhîlerine ref‘ ve i‘lâ kılınmış olmakla ecdâd-ı i‘zâm-ı sehriyârîlerine imtisâlen unvân-ı celîl-i mezkûrun nâm-ı hümâyûnlarına terdîfen isti‘mâline müsaade-i seniyye-i Padişahîleri şeref-erzân buyurulmak bâbında ve kâtibe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fî 10 Cumâdelâhire sene 1333 - Fî 12 Nisan sene 1331 / 25 Nisan 1915
(Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ azâlarının imzaları)


Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne
Kitâbet Dairesi
Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Ordu ve Donanma-yı Hümâyûn'un bidâyet-i harbden beri bi-avnihî te‘âlâ mevâki‘-i muhtelifede ihrâz eylediği muvaffakiyât-ı adîde ve bilhassa Çanakkale'de iktisâb ettiği muzafferiyât-ı azîmeye binâen nâm-ı me’âlî-ittisâm-ı cenâb-ı Padisahîye "gazi" unvân-ı mefharetinin izâfesi hakkında sâdır olan fetvâ-yı serîfenin irsâliyle ol bâbda istid‘â-yı müsaade-i seniyye-i hazret- i mülûkâneyi mutazammın 10 Cumâdelâhire sene 1333 tarihli Meclis-i Vükelâ mazbatası lede'l-arz manzûr-ı âlî olmuş ve cenâb-ı kâdir-i mutlakın eltâf-ı sübhânesine hamd ü senâ buyurularak ber-mûceb-i istîzân icrâ-yı icabına
müsaade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhî şeref-sâdır olmuş olmakla. O bâbda.
12 Cumâdelâhire sene 1333 – 14 Nisan sene 1331 / 27 Nisan 1915
BOA, MB. Ğ, 180/77
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT