ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Savasta gösterdiği üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı altın muharebe liyakat madalyasıyla ödüllendirilen 3. Kolordu Kumandanı Esad Paşa’nın kolordu adına Padişah Mehmed Resad'a teşek.
Harbiye Nezâreti
Tahrîrât Dairesi
Tahrîrât Kalemi
İrâde-i Seniyye
Üçüncü Kolordu Kumandanı Mirlivâ Esad Paşa’ya muharebât-ı vâkı- ‘ada meshûd olan hidemât-ı hasenesine binâen altın muharebe liyakat madalyası i‘tâ kılınmısdır. iş bu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye nâzırı memurdur.
Fî 17 Cumâdelâhire sene 1333 - Fî 19 Nisan sene 1331 / 2 Mayıs 1915
Başkumandan Vekili ve
Harbiye Nâzırı
Enver
Sadrazam
Mehmed Said Mehmed Resad
BOA, Ğ. TAL, 1333. C/23


Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
Telgraf İdâresi
Mahreci: Üçüncü Kolordu Karargâhı
Dersaâdet'de Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi'ne
Üçüncü Kolordu-yı Hümâyûn kumandası altında harb eden kıta‘âtın vazife-i mukaddeselerini îfâ emrinde sarf ede geldikleri gayret dolayısıyla ta87 raf-ı zî-şeref-i hazret-i hilâfet-penâhîden abd-i âcizlerine ihsân buyrulan altın harb madalyasından dolayı basşda âcizleri olmak üzere kumandam altındaki bilcümle kıta‘âtın uğur-ı hümâyûnlarında sevine sevine ölmekle müftehir bulunduklarının südde-i seniyye-i hazret-i mülûkâneye arz ve iblâğı müsterham ve tebrîkât-ı sâmîlerinden dolayı da bütün kalbimle arz-ı minnet ve şükrâna müsâra‘at eylediğim ma‘rûzdur.
Fî 16 Nisan sene 1331 / 29 Nisan 1915
Üçüncü Kolordu Kumandanı
Esad

Harbiye Nezâreti
Hususî
Kale-i Sultaniye muharebât-ı ahîresinde meshûd olan me’ser-i besâletkârânesine mükâfâten taraf-ı zî-şeref-i cenâb-ı cihân-bânîden altın liyakat muharebe madalyasıyla taltif buyurulmus olan Üçüncü Kolordu Kumandanı Esad Pasa tarafından bu lütf-ı âlü'l-âl-i cenâb-ı sehriyârîye karsı kolordu nâmına arz-ı tahmîdât-ı minnet-güzârîyi mutazammın vârid olan telgrafnâme arz-ı atebe-i ulyâ kılınmak üzere leffen tesyâr kılınmış olmakla ol bâbda emru irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 19 Nisan sene 1331 / 2 Mayıs 1915
Başkumandan Vekili ve
Harbiye Nâzırı
Enver
BOA, MB, 910/17
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT