ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Zığındere, Kabatepe, Arıburnu,Kumkale, Seddülbahir deki çarpışmaların ve verilen hasarın raporları
Sığındere civarının düşmandan temizlendiği / Kabatepe'de Düşmanın savunma mevziinin ele geçirildiği / Denize doğru kaçmayı başaramayan Müttefik askerlerin teslim olduğu / Arıburnu'nda bir düşman nakliye gemisinin batırıldığı, Kabatepe ve Kumkale'deki saldırıların püskürtüldüğü / Müttefiklerin Kumkale'den çekilmek zorunda kaldığı / Osmanlı bataryalarının ateşiyle Fransız Jeanne d'Arc Zırhlısı'nın hasara uğradığı / Bir İngiliz torpidosunun battığı / Kabatepe civarında dar bir sahadan kurtulmaya çalışan Müttefiklere büyük kayıplar verdirildiği / Saros Körfezi'ne çıkma girişimlerinin önlendiği / Müttefiklerin Arıburnu'nda hücum eden kuvvetlerinin püskürtüldüğü / AE2 Avustralya-İngiliz denizaltısının batırıldığı / Seddülbahir'deki Müttefik mevzilerine ateş açan Anadolu yakasındaki Osmanlı bataryalarının düşman gemilerince bombalandığı / Çanakkale Boğazı'ndan geçmek isteyen bir denizaltının batırıldığı / Müttefiklerin Arıburnu'nda yapmak istedikleri ileri hareketin engellendiği / Kabatepe'ye asker çıkarma girişimlerinin önlendiği / Seddülbahir'de yapılan saldırının püskürtülerek üç makineli tüfeğin ele geçirildiği / Müttefiklerin Arıburnu ve Seddülbahir'deki saldırılarının kendilerine büyük kayıplar verdirilerek püskürtüldüğü / Domdom kursunu kullanan Düşmanın yaralıların bulunduğu toplanma merkezlerini topa tuttukları / Arıburnu ve Seddülbahir'de Osmanlı kuvvetlerinin yaptığı saldırılarda Müttefik kuvvetlerine büyük kayıplar verdirilip çeşitli silahların ele geçirildiği .


Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti
Numara: 9513/969
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Sığındere civarı (Seddülbahir'in garbında) düşmandan tathîr edilmiştir.
Belgede yer alan "0,53'lük" ifadesinin "35'lik" olması muhtemeldir.
Kabatepe civarına çıkan Düşmanın gemi ateşleri himâyesinde sebat etmeye çalısdığı müdafaa mevzii bu sabah inâyet-i Hakla kıta‘âtımızın taarruzlarıyla zabt edilmiş ve düşman bütün cephe üzerinde fevkalâde zâyiâtla ric‘ate mecbur edilmiştir. Denize doğru firar eden Düşmanın bir kısmı sandallara binerek uzaklasmakda ve firar edemeyenlerden bir kısmı, beyaz bayrak çekerek küme küme teslim olmakdadır. Arıburnu önünde bir düşman nakliye gemisinin topçu mermiyâtımızın isabetiyle batmakta olduğu görülmüsdür.
14 Nisan 1331 / 27 Nisan 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti
Numara: 987
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Düşman, Gelibolu Sibh-i Cezîresi'nin Kabatepe ve cenûbî sevahilinde tesebbüsâtını tekrar ediyor ve tarafımızdan muvaffakiyetle tardına devam olunuyor.
Dün Kumkale civarında düşman kuvâ-yı cedîde ile yeniden taarruz teşebbüsünde bulunmuş ise de üç aded makineli tüfek terk ederek çekilmeye mecbur edilmiştir.
15 Nisan 1331 / 28 Nisan 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Şube: 2
3604/1015
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Kumkale civarına çıkan düşman, gemi ateşleri altında muannidâne sebat etmeye çalışmış ise de kıta‘âtımız tarafından kâmilen tard edilmiş ve el-yevm Boğaz'ın Anadolu kısmında hiç düşman bırakılmamısdır.
Gelibolu Sibh-i Cezîresi'nde Kabatepe civarında sahilde kalan düşman kuvvetleri sefâin-i harbiyenin ateşleri himayesinde sebat etmeye çalısmakdadırlar. Sibh-i cezîrenin diğer nukâtından düşman çıkarılmısdır.
Dün boğaz bataryalarımızın ateşleriyle Fransızın Jeanne d'Arc zırhlı kruvazörü hasara uğramış ve bu te’sir ile kruvazörde yangın zuhur ederek ateş içinde Bozcaada'ya çekilmisdir. Kezâ dün bir İngiliz torpido muhribi methal civarında batırılmısdır.
14 Nisan'da Düşmanın on altı zırhlısı ve müte’addid torpido muhriblerinin Boğaz'da ileri bataryalarımıza karsı icrâ eylediği teşebbüs su vechile neticelenmisdir:
Bataryalarımıza ve avcı siperlerine karanlık basıncaya kadar binlerce mermi endâht ettiklerine mukabil bir zâbit ile üç asker hafifçe yaralandı. Seddülbahir önünde iki düşman nakliye sefinesine birçok isabetler vukû‘ bulmuş ve birisi der-akab karaya oturmusdur. Nakliye gemilerinin civarında
bulunan asker dolu birçok sandallar ve römorkörlerle cerredilen müte’addid mavnalar, römorkörleriyle birlikte batırıldı. Majestic ve Triumph zırhlıları hasarâta uğrayarak hatt-ı harbden çekildi.
İki gündür düşman sefâini Boğaz'a karsı behren tesebbüsde bulunmamısdır.
16 Nisan 1331 / 29 Nisan 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti
Numara: 1027
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Gelibolu Sibh-i Cezîresi'nde Kabatepe civarında dar bir sahadan kurtulmaya çalışan Düşmanın dünkü hareket-i teşebbüsleri telefât-ı külliye ile men‘ edilmiş ve düşman sahilin beş yüz metre kadar yakınına gemi ateşlerinin himayesine ilticâ etdirilmisdir.
Bir kısım filo himayesinde dün Saros Körfezi' ne teşebbüs ettiği ihrâç ameliyâtı ise tamamıyla akîm bırakılmısdır.
17 Nisan 1331 / 30 Nisan 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi

Şube: 2
Numara: 9700/1093
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Mütemâdî taarruzlarımızla Kabatepe mevziinden simâle, Arıburnu cihetine sürülmüş Düşmanın sol cenâhındaki kıta‘âtı yandan mü’essir topçu ateşlerimizden kurtulmak için dün ileri hareket teşebbüslerinde bulunmuşsa da süngü hücumuyla yine eski mevzilerine sahile tard u def‘ edilmiş ve bu sırada cephâne ve her türlü malzemesiyle beraber düşmandan iki makineli
tüfek daha iğtinâm edilmiştir. Seddülbahir burnunda sahilin mestûr kısımlarına çıkarak tahaffuz edebilen düşman kuvveti ise Anadolu sahilindeki bataryalarımızın ateşleri altında barınamayacak vaziyette kalmışlardır.
Düşman sefâin-i harbiyesi karada güç hâl tutunabilen kuvvetlerini büyük çaplı ateşleriyle himâyeye mecbur kaldığından Boğaz'a karsı bir teşebbüsleri vâki‘ olamıyor.
AE-2 Avustralya-İngiliz tahtelbahiri, birkaç gün evvel Marmara Denizi'ne girme teşebbüsünde iken sefâin-i harbiyemiz tarafından batırıldı. 3 zâbit ile 29 neferden mürekkeb olan mürettebâtı esir edildi.
18 Nisan 1331 / 1 Mayıs 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yu Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti
Numara: 9768/1099
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Lehimize devam etmekde olan taarruzlarımızla düşman Gelibolu Sibh-i Cezîresi sahilindeki tehlikeli vaziyetini tebdîle muvaffak olamıyor. Seddülbahir burnundaki düşman kıta‘âtı üzerine, karsı sahildeki bataryalarımızın ateşleri iyi neticeler vermektedir. Dün bu bataryalarımıza şiddetle
ateş açan Fransız Dördüncü Henri Zırhlısı'na on mermi isabet etmiş, bugün bu zırhlı görünmemisdir. Kezâ Vengeance İngiliz Zırhlısı da mermiyâtın isabetinden müteessir en çekilmisdir.
Bu gece düşman torpidolarının Boğaz'a karsı ehemmiyetsiz taarruzları pek sühûletle men‘ edilmiştir.
Bugün öğleden evvel Çanakkale Boğazı'ndan geçmek isteyen bir diğer düşman tahtelbahiri ateş altına alınmış ve bu sırada bir torpile çarparak Fransız Joule Denizaltısı batırılmısdır. Tahtelbahirin âni olarak batmasından mürettebâtını kurtarmak kâbil olamamısdır.
19 Nisan 1331 / 2 Mayıs 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Binbaşı
Seyfi

9811/1119
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Düşman bugün Arıburnu civarında bulunduğu dar sahayı genişletmek için tekrar sol cenâhıyla ileri hareket teşebbüsünde bulunmuş ise de buna mukabil vâki‘ olan taarruzlarımız üzerine düşman telefât-ı azîme ile yalçın kayalı dereler içine atılmış ve ba‘dehû sahile doğru sürülmüsdür.
Bu esnada Düşmanın bir nakliye gemisinde topçu ateşlerimizin te’siriyle yangın zuhur etmiş, civarındaki diğer nakliye sefâini telâş ile uzaklaşmışlardır.
Dün Bolayır civarına aşırma endâht icrâ etmeye çalışan Agamemnon Zırhlısı'na dört mermi isabet etmiş ve ba‘dehû zırhlı endâhta devam edemeyerek çekilmisdir.
20 Nisan 1331 / 3 Mayıs 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Şube: 2
1168
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Çanakkale Cephesi'nde:
Düşman Arıburnu civarında sol cenâhından uğradığı telefâtı tazmîn ve müskilâtı izâle için bu sabah Arıburnu cenûbunda, Kabatepe sahiline donanmaları himayesinde asker çıkarmaya teşebbüs etmişse de kâmilen kayıklarına atılmısdır.
Dün gece, Düşmanın üç taraftan donanma ateşlerine rağmen kıta‘âtımızın Seddülbahir'e karsı icrâ eylediği taarruzlarıyla düşman tahassun ettiği siperlerinden tard edilmiş ve ancak gündüz olunca donanmalarının mütevâlî ve sedîd himâyesiyle kıta‘âtını denize dökülmekten kurtarabilmisdir.
Bu sırada düşmandan sağlam olarak cephâneleriyle üç makineli tüfek daha iğtinâm olunmuş ve bu tüfekler bugün düşmana karsı isti‘mâl edilmiştir.
21 Nisan 1331 / 4 Mayıs 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Binbaşı
Seyfi

Şube: 2
10060/1362
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Çanakkale Cephesi'nde:
Arıburnu ve Seddülbahir civarındaki düşman kıta‘âtı müsaid vaziyet kazanmak hevesiyle -ve mahzâ tebliğ-i resmîlerinde muvaffakiyetle ileri yürüdüklerine bir vesile-i is‘âr olmak üzere- daima gemi ateşleri himayesinde icrâsına teşebbüs etmekde oldukları taarruzlar, her defasında telefât-ı
azîme ile sahil mevzilerine ve siperlerine kadar püskürtülmektedir.
Evvelki gece Arıburnu'nda sağ cenâhdan bir kısım kuvvetimiz, Düşmanın avcı siperlerine girerek bine yakın istihkâm âlâtından kazma kürek iğtinâm etmişler ve buradan Düşmanın uzak depolarıyla ihrac iskelelerini ateş altına almışlardır.
Düşmanın domdom kurşunları isti‘mâl ettiği ve elde edilen telsiz-telgraf muhaberâtından, yaralıların ictim①mahallerine sûret-i mahsus ada topçu atesi icrâ eyledikleri tahakkuk etmisdir.
22 Nisan 1331 / 5 Mayıs 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube
Numara: 9977/1219
Tebliğ-i Resmî
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Çanakkale Cephesi'nde:
Dün Arıburnu'ndaki Düşmanın sol cenâhına icrâ edilen taarruzda, Düşmanın bir taburu mahvedilmiş ve pek muhkem avcı siperlerinden bir kısmı zabt edilerek iki yüzden fazla tüfek ile bir makineli tüfek iğtinâm olunmusdur. Kezâ dün aksam Seddülbahir'e karsı yapılan harekât da İngilizlere pek
büyük telefât verdirilmisdir. Külliyetli cephânesiyle beraber üç makineli tüfek daha iğtinâm edildi. (Bugüne kadar iğtinâm olunan makineli tüfeklerin adedi ona bâliğ olmusdur.)
23 Nisan 1331 / 6 Mayıs 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 10098
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
12 Nisan tarihinden 23 Nisan tarihine kadar olan Çanakkale hulâsa-i vekâyi‘i Millî Ajans vasıtasıyla "Karargâh-ı Umumî'den alınmısdır" kaydıyla nesretdirilmek üzere leffen takdim kılındı.
Fî 26 Nisan sene 1331 / 9 Mayıs 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Seyfi
BOA, HR. MA, 1125/44
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT