ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• İngilizlerin hastane ve hastane gemilerini bombaladıklarından bu gibi devletlerarası savaş hukukuna aykırı hareketlere devam etmeleri halinde sivil ve asker İngiliz esirlerine misillemede bulunulacağı
İngilizlerin hastane ve hastane gemilerini bombaladıklarından bu gibi devletlerarası savaş hukukuna aykırı hareketlere devam etmeleri halinde sivil ve asker İngiliz esirlerine misillemede bulunulacağı / İngilizlerin, hastane ve sargı merkezlerinin vurulmasını istedikleri yolundaki emrin bir suretinin gönderildiği

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umum iyesi
Hulâsa: İngilizlerin kavâ‘id-i düveliye hilâfına hareketlerinden dolayı İngiliz üserâsına olunacak muamele
Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâlet-i Celîlesi'ne
Devletli efendim hazretleri
2
7 Nisan sene 1331 tarihli ve 1048 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevabıdır.
İngilizler, Çanakkale muharebât’ı esnasında, kavâ‘id ve ta‘ahhüdât-ı düveliye hilâfına Maydos kasabasını ve o meyânda Hilâl-i Ahmer bayrağını çekmiş olan hastaneyi topa tuttuklarından fî mâ-ba‘d gerek hastanelerimize gerek Marmara'da sefer eden hastane gemilerimize taarruz vukû‘unda elimizdeki sivil ve asker İngiliz üserâsı hakkında bi'l-mukabele en sedîd tedâbîr ittihâzından geri durulmayacağı zâten evvelce Amerika sefirine ihtâr edilmiş idi. Sefir-i müsârunileyh nezdinde tekrar tesebbüsât icrâsına lüzum olup olmadığı takdir edilmek üzere İngiliz veya Fransızların bu yolda insâniyet ve mukâvelât-ı beyne'l-milel kavâ‘idine muhâlif tecâvüzâtları tekerrür edip etmediğinin ve sıkk-ı evvelde keyfiyâtının is‘ârına himmet buyurmaları mütemennâdır, efendim.
Fî 11 Receb sene 1333 ve fî 12 Mayıs sene 1331 / 25 Mayıs 1915
Hariciye Nâzırı


Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umum iyesi
Kayıd Numarası: 6790/267
Hulâsa: Çanakkale'de Düşmanın kavâ‘id-i düveliye hilâfına harekâtı
Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâleti'ne

26 Nisan ve 10 Mayıs sene 1331 tarihli ve 1408 ve 1086 numaralı tezâkir-i aliyyelerine cevabdır: İngilizlerin Çanakkale muharebâtı esnasında kavâ‘id ve ta‘ahhüdât-ı düveliye hilâfına Maydos kasabasını ve o meyânda Hilâl-i Ahmer bayrağı çekmiş olan hastaneyi topa tuttuklarından düşman tayyârelerinin Hilâl-i Ahmer isarâtı bulunan hastane çadırlarını bomba atarak tahrib etmelerinden dolayı Amerika Sefâreti'ne tebligât-ı lâzıme icrâ ve elimizdeki İngiliz ve Fransız üserâsı haklarında tedâbîr-i sedîde tatbîk ve icrâsına başlanacağı inbâ olunmusdur. Ancak düşman tarafından ısdâr olunup elde edilen ve bilhassa hastane ve sargı merkezlerine endâht yapılması tavsiyesini hâvî olan emr-i yevmîsi gayet mühim olduğundan, buna istinâden Sefâret'e tebligât-ı mütemmimede bulunabilmek üzere mümkün olduğu halde bir sûretinin Nezâret-i senâverâneme irsâl ve bu hususta malûmât-ı mufassala i‘tâ buyrulması mütemennâdır, efendim.
14 Mayıs 1331 / 27 Mayıs 1915


Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 7
Numara: 2167/1889
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
14 Mayıs sene 1331 tarih ve 66227/677 numaralı tezkire-i fahîmâneleri
cevabıdır:

Mecrûhîn ictim①mahallerine ateş edilmesi hakkındaki emir Besinci Ordu-yı Hümâyûn Kumandanlığı'nın fî 20 Nisan sene 1331 tarihli telgraf namesiyle bildirilen düşman telsiz-telgrafından alınarak elde edilmiş olup başka vesika olmadığı beyânıyla arz-ı cevaba mücâseret olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 17 Receb sene 1333 ve fî 18 Mayıs sene 1331 / 31 Mayıs 1915

Başkumandan Vekili
Enver
BOA, HR. SYS, 2409/53
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT