ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Çanakkale Savaşında İngilizlerin kullandığı Domdom kurşunlarından yaralanan askerlerin durumu ve diplomatik olarqk protesto edilmesi
Çanakkale'de yaralanıp Tekirdağ Hastanesi'ne yatırılmış bir askerin bacağından çıkarılan İngilizlerin kullandığı domdom kursunu parçalarına ait fotoğraflar ile yine aynı silahlarla yaralanmış olup Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi'nde bulunan askerlerin yaralarının durumunu gösteren raporların takdim edildiği

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube: 2
Numara: 10510/1732
İngilizlerin domdom kurşunları
isti‘mâl eylediğine dair
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Çanakkale Boğazı'nda mecrûh olup Tekfurdağı Hastanesi’nde yatırılan bir Osmanlı neferinin bacağından çıkarılan ve İngilizler tarafından isti‘- mâl edilen domdom kursunu parçalarıyla üçünün alınan iki kıt‘a fotoğrafları leffen arz ve takdim kılınır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Mayıs sene 1331 / 20 Mayıs 1915
Başkumandan Vekili
EnverDomdom kursunu parçaları

Bâb-ı Fetvâ
Daire-i Mesîhat-ı İslâmiye
Mektubî Kalemi
Aded: 16
Hariciye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsi'ne
Ma‘rûz-ı dâ‘î-i kemîneleridir ki
Çanakkale'de muhtelif ma‘rekelerde mecrûh olup berây-ı tedavi Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi’ne yatırılan guzât-ı Osmaniyye'den bed-tiynet düşmanlarımızın domdom kursunu gibi vesâit-i vahsiyâneleriyle yaralananlarından birkaç tanesinin nerelerde ve ne sûretle cerîhadâr olduklarını mübeyyin künyeleriyle vesâit-i tahribiye-i mezkûrenin derece-i te’sirâtını musavver alçıdan ma‘mûl eşkâl-i mücesseme, mezkûr hastane sertabâbetinden tevdî‘ kılınmış olmakla memur-ı mahsus vedâ‘atıyla savb-ı âlî-i fahîmânelerine tesyâr olunmusdur. Eskâl-i mezkûreye şöylece bir nazar eylemek âlem-i insaniyetin ne derece hunhar mahlukât-ı sefîlenin tecavüzât-ı zâlimânelerine karsı göğüs germeye mecbur kalmış olduğunu anlamak için kâfî olup hukuk-ı düvel kavâ‘idi ve insaniyet kavânîni ile hiçbir alâkaları olmadığını her bir muameleleri ile isbât eden ve su vahsetleriyle beraber islerine geldikçe medeniyetlerinden bahseylemekden çekinmeyen ve cenâb-ı Kahhâr-ı zû-intikâmın kahr ve azâb-ı sedîd-i ilâhiyesine dûçâr ve muzmahil ve hâksâr olmaları müsted‘ â bulunan gaddar düşmanlarımızın tiynet-i redî’eleri muhibb-i insâniyet olan milel-i mütemeddine nezdinde bir derece daha tevazzuh eylemek üzere bunların düvel-i Müttefika ve Mütehâbbe süferâsına irâ’esi hususuna himem-i celîle-i nezâret-penâhîlerinin sezâvâr buyrulması bâbında emr u irâde hazret-
i men lehü'l-emrindir.
Fî 7 Saban sene 1333 ve fî 7 Haziran sene 1331 / 20 Haziran 1915
Şeyhülislâm ve
Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı
Hayri

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi
Sertabâbeti
Numara
Aded: 791
Kolordu Fırka Alay Tabur Bölük Takım Manga Rütbesi
3 9 26 3 3 3 20 Nefer
Kale-i Sultaniye Sancağı'nın Biga Kazası'nın Elmalı köyünden Dülgeroğulları'ndan
Mehmed oğlu Sadık
Tevellüdü: 1300
Duhûlü: Fî 23 Nisan sene 1331
Domuzburnu' ndan
Sâk-ı-eyserde cerha-i nâriye (domdom)
Sol sâkın veche-i vahsîsinin kısm-ı mutavassıtından dahil olan domdom kursunu on beş santimetre kadar beyne'l-adale yerden sonra veche-i halefî ve ünsîde beş santimetre kutrunda ve beş santimetreden ziyade umkda dahilî husk-rîse ile memlû cerhden hurûc etmisdir. Yara gayet fena kokuludur.
Fetha-i duhûl bir santimetre kutrunda ve kapanmış gibidir.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi
Sertabâbeti
Numara
Aded: 766
Kolordu Fırka Alay Tabur Bölük Takım Manga Rütbesi
3 7 19 2 2 3 6 Onbaşı
İzmir Vilâyeti'nin Aydın Sancağı'nın Nazilli Kazası'nın Sultanhisar Nahiyesi'nin Eskihisar karyesinden Koca Haliloğulları'ndan Ahmed oğlu Mehmed
Tevellüdü: 1307
Duhûlü: Fî 23 Nisan sene 1331
Seddülbahir' den
Nahiye-i kataniye-i eyserde cerha-i nariye (domdom)
Nahiye-i kataniyenin kısm-ı vahsîsinden girip hâzıra-i yüsrâsında altı yedi santimetrelik bir ziyâ‘-ı maddî ile hurûc etmisdir.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi
Sertabâbeti
Numara
Aded: 822
141
Kolordu Fırka Alay Tabur Bölük Takım Manga Rütbesi
5 15 45 1 2 1 7 Onbaşı
Ankara Vilâyeti'nin Çorum Sancağı'nın Tepecik Mahallesi'nden Hüseyin oğlu İbrahim
Tevellüdü: 1308
Duhûlü: Fî 26 Nisan sene 1331
Seddülbahir' den
Sâk-ı eyserde cerha-i nâriye (şarapnel, domdom)
Sâkın veche-i ünsîsinin kısm-ı ulvîsinden girmiş, veche-i vahsîsinin kısm-ı mutavassıtından çıkmış büyük ziyâ‘-ı maddî yapmısdır.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi
Sertabâbeti
Numara
Aded: 901
Kolordu Fırka Alay Tabur Bölük Takım Manga Rütbesi
2 5 13 3 12 - -
Yazıcı serçavuş
Kale-i Sultaniye Sancağı'nın Biga Kazası'nın Sarıkaya karyesinden İsmail oğlu Abdulhalim
Tevellüdü: 1307
Duhûlü: Fî 7 Mayıs sene 1331
Arıburnu'ndan
Adud-ı eyserde cerha-i nâriye (domdom)
Adudun veche-i vahsîsinin kısm-ı ulvîsinde fetha-i hurûcunda gayet vâsi‘ ziyâ‘-ı maddî ile terâfuk seyretmisdir.


Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi
Sertabâbeti
Numara
Aded: 948
Kolordu Fırka Alay Tabur Bölük Takım Manga Rütbesi
2 5 1 1 4 2 10 Onbaşı
Bursa Vilâyeti'nin Aziziye Kazası'nın Celâliye karyesinden Berberoğulları'ndan
Ali oğlu Mustafa
Tevellüdü: 1304
Duhûlü: Fî 10 Mayıs sene 1331
Arıburnu' ndan
Sâk-ı eyserde cerha-i nâriye ma‘a-kesr-i azm (domdom, kursun)
Sâkın veche-i ünsîsinden girmiş ve veche-i vahşî ve kudâmîsinden vâsi‘an ziyâ‘-ı maddî ile hurûc etmisdir.

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn
Gurebâ-yı Müslimîn Hastanesi
Sertabâbeti
Numara
Aded: 1008
Kolordu Fırka Alay Tabur Bölük Takım Manga Rütbesi
2 5 13 2 7 1 5 Nefer
Kastamonu Vilâyeti'nin Taşköprü Kazası'nın Seki karyesinden Hacı Ahmedoğulları'ndan
Hasan oğlu Halil
Tevellüdü: 1296
Duhûlü: Fî 22 Mayıs sene 1331
Kabatepe' den
Sayvân-ı üzn-i eymen ve nahiye-i ketfiyede cerha-i nâriyeli (domdom), cerha-i nâriye-i sâ‘id-i eymen ma‘a-kesr-i azm-ı sâ‘idin veche-i halefîsinde vâsi‘ bir cerha mevcud olup azm-i ka‘bda kesre dûçâr olmusdur.
BOA, HR. SYS, 2182/1
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT