ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Çanakkale'de savaslardan zarar gören halk için gönderilmis olan 50.000 kurusun tamamen dağıtılmıs olmasına rağmen ihtiyacı karsılamadığından bir o kadar daha para gönderilmesi.
Çanakkale'de savaslardan zarar gören halk için gönderilmis olan 50.000 kurusun tamamen dağıtılmıs olmasına rağmen ihtiyacı karsılamadığından bir o kadar daha para gönderilmesi.


Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına
Mahsus Zabıtnâme
Hulâsa Meâli
Dahiliye Nezâreti'nin 6 Sevval sene 1333 / 4 Ağustos sene 1331 tarihli ve 525 rakamlı tezkiresi ve melfûfu okundu.

Kararı
Mezkûr tezkirede muharrer olduğu vech ile düsmanın boğazlara taarruzu dolayısıyla Çanakkale Livâsı dahilinde hâneleri ve esyası yanan ahalinin tehvîn-i ihtiyacâtı zımnında evvelce masârıf-ı gayr-ı melhûza tertibinden tesviyesi takarrür eden elli bin kurusun kâmilen sarf edildiği is‘âr-ı mahallîden anlasıldığından elli bin kurusluk havalenin daha tertib-i mezkûrdan i‘tâsı münasib görülmekle îfâ-yı muktezâsının Maliye Nezâreti'ne is‘ârı ve Dahiliye Nezâreti'ne malûmât verilmesi tezekkür kılındı.
Fî 12 Ağustos sene 1331 / 25 Ağustos 1915
(Meclis-i Vükelâ azalarının imzaları)
BOA, MV, 198/126


Daire-i Sadâret
Umûr-ı İdariye Kalemi
Dahiliye Nezâret ve Maliye Nezâreti Vekâlet-i Celîleleri'ne
20 Nisan 1331 tarihli ve 172/165 numaralı tezkireye zeyldir:

Dahiliye Nezâreti Celilesi'nin Meclis-i Vükelâ'da mütâlaa olunan tezkiresinde muharrer olduğu vechile düsmanın boğazlara taarruzu dolayısıyla Çanakkale Livâsı dahilinde hâneleri ve esyası yanan ahalinin tehvîn-i ihtiyacâtı zımnında evvelce masârıf-ı gayr-ı melhûza tertibinden tesviyesi takarrür eden elli bin kurusun kâmilen sarf edildiği is‘âr-ı mahallîden anlasılmasına binâen tertib-i mezkûrdan elli bin kurusluk havalenâmenin daha i‘tâsı 4 Ağustos sene 1331 tarihli ve 520 numaralı tezkire-i aliyyeleri üzerine Meclis-i Vükelâca münasib görülerek nezâret-i müsârunileyhâya malûmât verilmis olmakla icrâ-yı icabı siyâkında Maliye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesi'ne tebligât
icrâ kılınmısdır, efendim.
13 Ağustos 1331 / 26 Ağustos 1915
BOA, BEO, 327768
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT