ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Ölülerin defni için alınacak tedbirleri görüşmek üzere Gelibolu'daki Fransız hatlarına gönderilen Osmanlı delegesinin hemen dönüsünde sakınca görüldüğü için geçici bir süre sonra serbest bırakıldığı
Ölülerin defni için alınacak tedbirleri görüşmek üzere Gelibolu'daki Fransız hatlarına gönderilen Osmanlı delegesinin hemen dönüsünde sakınca görüldüğü için geçici bir süre alıkonulup sonra serbest bırakıldığı

Bâb-ı Âlî
Nezâret-i Hariciye
Tercüme Müdüriyeti

Fransız Hariciye Nezâreti tarafından fî 26 Haziran sene 1915 tarihiyle Amerika Sefâreti'ne irsâl olunan notanın sûret-i tercümesidir. Dersaâdet'den mevrûd bir tahrîrâta nazaran defn-i emvât için ittihâz-ı tedâbîr edilmek üzere Osmanlı Ordusu tarafından Gelibolu Sibh-i Cezîresi'ne gönderilen mükâleme memurlarının Müttefikîn asâkiri tarafından tevkîf edilmiş oldukları Amerika Sefâreti'nin Haziran'ın üçü tarihli notasıyla Hariciye Nezâreti'ne is‘âr kılınmısdır. Fransız Sark Hey’et-i Seferiyesi başkumandanı general tarafından i‘tâ olunan malumattan müstebân olduğuna göre bu maksada mebnî Osmanlı Tabibi Halil Bey tarafından Mayıs'ın yirmi besinci günü mükâleme memuru olarak i‘zâm kılınmış olan bir teskereci neferi Fransız hatlarına kabul edilmiş ve orada mevâki‘in bir kısmını görebilmiş olduğundan merkûmun derhal iadesi bir takım mehâzîri mucibe olacağı cihetiyle kumandan- ı merkûmu birkaç gün tevkif etmiş, orada hakkında hüsn-i muamele
edilmisdir. Merkûm ba‘dehû tahliye edilmiş ve izahâtı hâvî bir mektup ile beraber Osmanlı hatlarına iade kılınmısdır. Merkûm Türk üserâsının kendi ailelerine gönderdikleri mekâtîbi dahi hâmil bulunuyordu. işbu tedbir 1907 senesi Dördüncü Lahey Mukâvelenâmesi'ne melfûf nizâmnâmenin 33'üncü maddesi ahkâmına tevfîkan ittihâz edilmisdir.
8 Temmuz 1331 / 21 Temmuz 1915Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Hulâsa: Gelibolu Sibh-i Cezîresi'ndeki
Fransız hatlarına i‘zâm olunan
mükâleme memurîni
Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Defn-i emvât için ittihâz-ı tedâbîr edilmek üzere Osmanlı Ordusu tarafından Gelibolu Sibh-i Cezîresi'ndeki Fransız hatlarına i‘zâm kılınmış olan mükâleme memurları hakkında Nezâret-i Celîlelerinin talebi üzerine ahîren edilmiş olan tebligâta cevaben 26 Haziran sene [1]915 tarihli Fransız Hariciye nâzırından alındığı beyânıyla Amerika Sefâreti'nden tevdî‘ kılınan takrîrin
sûret-i mütercemesi leffen tesyîr edildi, efendim.
9 Temmuz sene 1331 / 22 Temmuz 1915
BOA, HR. SYS, 2411/22
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT