ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

• Saroz Körfezi'nde ates açan bir Müttefik zırhlısının Mecidiye Kışlası’nı kısmen tahrip ettiğine dair belge
Saroz Körfezi'nde ates açan bir Müttefik zırhlısının Mecidiye Kışlası’nı kısmen tahrip ettiği, Kabatepe' den açılan atesle bir Müttefik uçağının düşürüldüğü, İntepe ve Kumkale' ye ates açan Müttefik donanmasına karsılık verildiği, Bükreş, Atina, Almanya, Lozan ve Selanik' ten Müttefiklerin durum ve Çanakkale ile ilgili faaliyetleri hakkında alınan istihbarat raporları

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlık Vekâleti
Şube: 2
Numara: 129

"Çanakkale: 20/12'de öğleden sonra bir zırhlı Saroz Körfezi'nde Kumtepe Koyu civarına
gelerek endirekt endâht ile Kilidülbahir ( Kilitbahir) mıntıkasına gayet batî ates etmisdir. Bir mermi Mecidiye Kışlası’nı kısmen tahrip eylemiştir. Medhaldekisefâin İntepe bataryalarıyla ates teâtîsinden sonra Kumkale civarında tevakkuf etmisdir. Saat 8.45, öğleden sonra: Kilidülbahir mıntıkasına arkadan büyük bir sıhhat ve intizâm ile endâht eden sefine İngiltere’nin Lion sistemindeki bir gemisidir. 34'lük toplarla 36 mermi atmıştır. Namazgâh Tabyası'ndaki kısa 24'lük bir topun döşemesini tahrip eylemiştir. Bir mermi parçası da Çanakkale'ye düşmüş bir evin çatısını delmiştir. Telefâtımız yoktur. Saat 12.30'da Kabatepe' den edilen ates üzerine bir düşman tayyâresi denize düşmüştür. Mütebâkî düşman sefâini, gayet fâsılalı İntepe ve Kum kale civarını bombardıman etmiş ve medhalde bir zırhlı, birkaç torpido bırakarak Bozcaada'ya çekilmiştir. Gelibolu'dan: Vekimot saat 3.00 öğleden sonra Bolayır hattının merkez tabyasına ve Ay Tabya'ya dokuz mermi atmıştır. Merkez Tabyası'nda bir koğuşun çatısını çökertmiştir. İnsanca zâyiât yoktur. Vekimot gece Bakla Burnu' nün bir kilometre mesafesinde demirlemiş, Eksamil, Korudağ, Bolayır taraflarını projektörüyle tenvîr etmisdir. Kumtepe Koyu'ndan endâht eden zırhlıya tacizâtda bulunan bataryamıza da ates edilmiş ise de bir zarar olmamıştır. Bir dretnot kruvazörüyle dört torpido ve bir tayyâre gemisi Kumtepe Koyu'nda kalmıştır. Bir düşman zırhlısı Çifteçamlar'daki bataryaya, diğer birisi Kabatepe' ye ates etmisdir. Vekimot Kruvazörü bir projektör ile tarassudu esnasında Eksamil sırtlarına beş mermi atmıştır. Bükreş'ten: Çanakkale pîsgâhına gelen İngiliz ve Fransız asâkirinin General D' Amade kumandasında ve dört fırkadan ibaret olduğu zannolunuyor. Atina'dan: Marsilya ve Tulon 'dan 28.000 ve diğer bir kafile 20.000 vapurlarla sarka müteveccihen hareket ettiler. Bunlara zırhlı sefâin ve torpidolar refakat etmektedir. Fransız filosu Avusturya donanmasını tarassud etmek üzere Adriyatik 'de dir. İngilizlerin Kıbrıs’ta büyük bir kuvvet tahsîd ettiklerini haber aldım. Fransa nüzzârından Combes da, bir Fransız kuvvetinin Suriye'ye tahsis edildiğini pek yakın bir dostuna söylemiştir (Alman Sefâreti)."

İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Haricden gelen resmî ve gayr-ı resmî istihbârât

"Boğazlar: Atina'dan emin bir menba‘: İngiltere ve Fransa'dan Selanik'e azîmet edip Yunan ordusuyla müştereken hareket etmeye tahsis olunan fırkalar el-yevm Çanakkale'ye ihrâca müheyyâdırlar. Müttefikînin Çanakkale'ye taarruzu usulü dairesinde ve bunun muvaffakiyetle neticelenmesi için muktezî bilcümle vesâit ihzâr edilmiştir. İhtimaldir ki müsait bir saat ve zamanda bir Rus ordusu da bu taarruza iştirâk edecektir. Lozan'da Cevdet Bey'den: Malta'ya, sarka müteveccihen giden yirmi bin Fransız askeri vürûd etti. Bundan evvel yirmi bin kişi geçmiş. Müttefikîn Yunanistan'a yeniden elli bin kişilik bir kuvvetle harbe iştirâkinde ısrar etmiş ise de Yunan Bulgaristan'ı göstererek kabul etmemiştir. Edward Grey: "Almanya Belçika'yı tahliye eder ise musâlaha mümkündür" demiş! Ecnebi gazeteleri İstanbul’da bir panikten bahsediyorlar.

Selanik'ten: Müttefikîn donanmasına yardım etmek üzere Boğazlar mütehassısı Yüzbaşı Smirnof, Sapphire Kruvazörü'yle filoya iltihak etmisdir. Çanakkale Boğazı'nın bir ay zarfında zorlanabilmesi hesap edildiği ve buna karaya ihrâç olunacak bir kuvvetle yardım olunacağını İngiliz mehâfil-i bahriyesi söylüyor imiş."

21 Şubat 1330 / 6 Mart 1915
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harbiye Binbaşısı
Seyfi
BOA, DH. EUM. KLH, 5/24
Çanakkale Müzesi
 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT