ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

Arama ::

  Tüm arsiv Rehberi Başlıkları
    Arşiv Başlığında ve metninde Arşiv Başlığında Arşiv Metninde

• Yedeklerinde mavna olan bir Fransız römorkörü ile başka bir römorkörün Sira'dan Limni'ye geldiği
Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umum iyesi
Mühimme Kalemi
Kayıd Numarası: 348
Hulâsa: Sira'dan Limni'ye götürülen mavnalar

Başkumandanlık Vekâleti ve Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne Limni'de bulunan Müttefikîn donanmasına iltihak etmek üzere 12 Nisan sene...

• Osmanlı ordu ve donanmasının muhtelif cephelerde ve özellikle 18 Mart 1915'te Çanakkale'de gösterdikleri üstün başarılardan dolayı Padişah’a "gazi" unvanı verilmesi
Bâb-ı Âlî
Meclis-i Mahsus

Devlet-i Aliyyelerinin Rusya ve İngiltere ve Fransa devletleriyle hâl-i harbe girdiği zamandan beri ordu ve Donanma-yı Hümâyûnlarının bi-avnihî te‘âlâ mevâki‘-i muhtelifede ihrâz ettikleri muvaffakiyât-ı müte‘addide ve bilhassa 5 Mart sene 1331 tarihinde vukû‘ bul...

• Çanakkale'den nakledilen halkın nakliye masrafı olarak Hilâl-i Anonim Şirketince talep edilen paranın ödenmesi
Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına
Mahsus Zâbıt Varakasıdır
Hulâsa-i Meâli

Ahvâl-i hâzıra sebebiyle Çanakkale'den sevâhil-i karîbeye sevk olunan ahalinin vapur navlu olarak Hilâl Anonim Şirketince taleb olunan meblağ hakkında Dahiliye Nezâreti'nin 13 Nisan sene 1331 tarihli ve 150 rakamlı tez...

• Yaralıların tedavi ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması için Hilâl-i Ahmer Cemiyetince hastane kurulduğu / Yaralıların hastanelere nakli için vapur istendiği / Kaymakam vb. mülkî memurların
Yaralıların tedavi ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması için Hilâl-i Ahmer Cemiyetince hastane kurulduğu / Yaralıların hastanelere nakli için vapur istendiği / Kaymakam vb. mülkî memurların
yaralılarla ilgili yardım taleplerinin kumandanlar ve Harbiye Nezâreti vasıtasıyla Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'ne ...

• Kumkale'ye çıkan Fransız kuvvetlerinin çekilmeye mecbur edildiği
Kumkale'ye çıkan Fransız kuvvetlerinin çekilmeye mecbur edildiği / Seddülbahir ve Kabatepe'ye çıkan Müttefik askerlerin donanmalarının himayesinde karada tutunmaya çalıştıkları / Müttefik donanmasına bağlı üç zırhlının hasara uğratılıp birçok sandal, mavna ve römorkörün batırıldığı


Millî ...

• İsveçli gazeteci Nielslago Lengquist'in savaş muhabiri olarak Çanakkale'ye gitmesine izin verildiği
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti

İsveçli gazeteci Nielslago Lengquist İsveç Sefiri Mösyö Anger Svared tarafından nezdime gönderilmiş ve Stockholm Osmanlı sefiri ile Stockholm Alman Sefiri Mösyö von Lucius taraflarından da iki tavsiyenâme getirmisdir. Mûmâileyh evvelce Ders...

• 12. Tümen komutanı iken yeni kurulan 16. Kolordu Kumandanlığı'na tayin edilen Miralay Feyzi Bey'in yerine Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Kumandanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Selahaddin Adil Bey'in tay
12. Tümen komutanı iken yeni kurulan 16. Kolordu Kumandanlığı'na tayin edilen Miralay Feyzi Bey'in yerine Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevki Kumandanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Selahaddin Adil Bey'in tayin edildiği

Harbiye Nezâreti
Tahrîrât Dairesi
Tahrîrât Kalemi
İrâde-i Seniyye

• Savasta gösterdiği üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı altın muharebe liyakat madalyasıyla ödüllendirilen 3. Kolordu Kumandanı Esad Paşa’nın kolordu adına Padişah Mehmed Resad'a teşek.
Harbiye Nezâreti
Tahrîrât Dairesi
Tahrîrât Kalemi
İrâde-i Seniyye
Üçüncü Kolordu Kumandanı Mirlivâ Esad Paşa’ya muharebât-ı vâkı- ‘ada meshûd olan hidemât-ı hasenesine binâen altın muharebe liyakat madalyası i‘tâ kılınmısdır. iş bu irâde-i seniyyenin icrâsına Harbiye nâzırı memurdur.
...

• Çanakkale Savası'nda ev ve eşyaları yanan halkın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması
Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına
Mahsus Zâbıtnâme
Hulâsa-i Meâli

Dahiliye Nezâreti'nin 16 Cumâdelâhire sene 1333 - 18 Nisan sene 1331 tarihli ve 165 rakamlı tezkiresi okundu.

Kararı:

Mezkûr tezkirede münderic olduğu vech ile Düşmanın Boğazlara taarruzu dolayısıyla Çanakkale Li...

• 25 Nisan 1915'te Müttefiklerin Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale'ye asker çıkarmaları ve kara savaşının fiilen başlaması
25 Nisan 1915'te Müttefiklerin Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale'ye asker çıkarmaları üzerine Osmanlı birliklerinin yaptığı savunma sonucunda sahile kadar geri çekildikleri / Çıkartmayı takip eden günlerde yapılan savaşlarda Müttefiklerin kaybının çıkarma kumandanı da dahil olmak üzere 10.000'e ulaşt...

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT