ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Arşivlerde Çanakkale

« Geri   

Arama ::

  Tüm arsiv Rehberi Başlıkları
    Arşiv Başlığında ve metninde Arşiv Başlığında Arşiv Metninde

• Osmanlı Arşivlerinde Çanakkale Belgeleri
Milletlerin tarihinde sonuçları itibarıyla yeni bir çağın açılması, yeni bir dönemin başlaması veya bir kırılma ve çözülmenin yaşanmasına vesile olan savaslar vardır. Olumlu ya da olumsuz, sonucu ne olursa olsun bu savaşlar milletlerin hafızasında her zaman canlı ve taze kalırlar. Anadolu'yu Türkler...

• Breslau ve Goben Zırhlıları
Breslau ve Goben Zırhlılarının boğazdan girdiklerini belirten belge.

Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Gayet müsta‘cel ve mahrem Kale-i Sultaniye Mutasarrıflığı'ndan alınan şifre Almanya'nın Goeben Zırhlısı'yla Breslau Kruvazörü Boğaz'dan içeri girerek simdi ezânî saat on ikid...

• Düşman savas gemilerinin Çanakkale Boğazı'na saldırması durumunda Boğaz'ın kapatılacağına dair belge

Daire-i Sadaret
Tahrirat Kalemi
Harbiye Nezaret-i Celîlesi'n
6 Ağustos 1330 tarihli tezkire-i aliyye-i nezaret-penâhîlerine cevap dır.
Boğaz'ın sefâin-i harbiye-i ecnebiye tarafından dûçâr-ı tecâvüz olduğu takdirde derhal kapatılması zarurî ve ânifü'z-zikr halden başka ahvâlde SeddiM...

• İngiltere’nin gemileri protesto ettiğine dair belge

Dâhiliye Nezareti

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Vilâyâta Ta‘mîm

Akdeniz Boğazı'nın önünde yirmi dört parça İngiliz ve Fransız zırhlısının resmi-i geçit yaparcasına dolaşması ve evvelki gün keşfe giden bir torpidomuza gelen bir İngiliz zâbitinin, Almanya'dan alınan gemilerden ...

• Fransız Saphir Denizaltısının batırılması ve Mürettebatı ile ilgili belgeler.
SAPHIR Denizaltısı Hakkında bilgi

Müttefiklerin ilk denemesinde Çanakkale Boğazını sualtından geçmeye çalışan Yzb. Henri Fournier komutasındaki Fransız Saphir denizaltısı 15 Ocak 1915 tarihinde Nara'da batırılmıştır. İsa Reis gambotu ve Nusret gemimiz tarafından denizaltı mürettebatından 13 d...

• Fransız Saphir Denizaltısı personelinin ailelerine yazdıkları mektupların gazetelerde yayınlanması ile ilgili istihbarat belgesi.

Osmanlı Ordu-yu Hümayunu
Başkumandanlığı Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 5707
Hulâsa: Saphir mürettebatının yazdıkları mektuplar hakkında harice münasip sûrette nesr ü ilânına dair
Matbûât-ı Umumiye Müdüriyeti'ne
Mağrûk Fransız tahtelbahiri (denizaltısı) Saphir mürettebatın...

• İmroz Adasında Rumların Fransız üniforması giyerek savaşa katıldıklarını belirten belge
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Numara: 4
Mahrem ve mahsustur
Dâhiliye Nazırı Talat Beyefendi Hazretlerine

"Vuku‘ât hakkında fî 28 Teşrîn-i Evvel sene [1]330'da alınan malûmât
Hulâsası ber-vech-i âtî arz olunur:
Bahr-ı Sefîd Boğazı haricinde düşmanın bir kr...

• Mustafa Kemal’ in 19. Fırka Kumandanlığına atandığını belirten belgeler.
Harbiye Nezareti
Tahrirat Dairesi
Tahrirat Kalemi883
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

"Üçüncü Kolorduca yeniden teskili mukarrer olan 19.Fırka Kumandanlığı'na Sofya Ataşe militeri ( Askeri Ateşe) Erkân-ı Harbiye Kaymakamı Mustafa Kemal Bey'in icrâ-memuriyeti hakkında tanzim olunan ...

• İngiliz Askerleri’ nin Mısırda eğitim gördüğü ve Mart Nisan Arasında Cepheye gönderileceklerine dair istihbarat belgesi.
Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Mühimme Kalemi
Başkumandanlık Vekâlet-i Celilisi’ne

"Selanik Bassehbenderliği Vekâleti'nden alınan 2 Mart sene 1915 tarihli telegramlarda Çanakkale Boğazı'nın bir ay zarfında zorlanabilmesi hesap olunduğu ve İngiliz...

• Deniz muharebeleri esnasında Seddülbahir’ e ilk çıkarmanın yapıldığına dair belge.

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlık Vekâleti
Şube Müdüriyeti: 2
Numara: 126

"Çanakkale: 18/12'de Düsmanın iki zırhlısı ile iki torpidosu guruba kadar Saroz Körfezi'nde dolaştı. El-ân da oradadır. Saat 10.20'de torpil hattına takarrüb etmek isteyen düşman torpidolarına Baykuş ...

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT