ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

57. Alay Tarihi

« Geri   

    57 nci Piyade Alay Sancağı     Balkan Savaşı
    Çanakkale Cephesi (1.Bölüm)     Çanakkale Cephesi (2.Bölüm)
    Filsitin Cephesi     Galiçya Cephesi
    Trablusgarp Cephesi
 

• Galiçya Cephesi

   Paylas


15 nci Kolordu Komutanı Albay Şevki Bey, 25 Eylül 1916 tarihinde yayınladığı emirle, 19 ncu Tümen ve bağlı birliklerini, 6aliçya Cephesinde gösterdikleri üstün başarı ve fedakârlıklarından dolayı taltif etmiştir.
(Gnkur. ATASE Arşivi; No.7/9602, Kls.5384. Dos.2(H-5), Fih. 1-1)

26 Eylül 1916 tarihinde, 15 nci Kolordu Komutanlığı, Galiçya' da savaşan Türk Askerlerinin moralini yükseltecek ve başarılarına etki edecek bir emir yayınlamıştır.

"1 - Düşman esirlerinin ifadelerine nazaran, düşman piyade erleri bizim askerimizden son derece yılmakta ve süngülerimizi gördükleri zaman veyahut Allah Allah sedalarını işittikleri zaman düşman erleri tamamı İle korkarak ve şaşırarak hemen teslim olmak veya firar etmekten başka bir şey düşünmemektedir.
düşman erlerinin bu hallerini, karşı karşıya ve göğüs göğüse gelen kahraman askerlerimiz dahi görmüş ve gerçek olduğunu söylemişlerdir.

2- Moralin, dolayısı ile başarılarda son derece etki yapacağından bu durumun bütün erler ve subaylara duyurulmasını gerekli görüyorum. Askerimizi en ziyade tedirgin eden ve zarara sokan şey düşman topçu ateşleridir. Bu güçlükleri olabildiği kadar hafifletmek için her türlü tedbir alınmasını bütün subaylardan
şiddetle beklerim."
Kolordu Komutanı Albay Şevki

18 Eylül-29 Eylül günleri içinde topçu ile piyade ağır silahlarının karşılıklı ateşleri ve keşif faaliyetlerinden başka bir hareket olmadı. Son zamanlarda elde edilen bilgilere göre, anlaşma devletleri ordularının bütün cephelerde genel bir taarruz yapacakları ve bunun Ekim başlarında beklendiği üst komutanlıklardan bildirilmiştir.

Gerçekten de, 30 Eylül sabahı düşman kuvvetleri 19 ncu ve 20 nci Tümen'in mevzilerini şiddetli topçu ateşi altına alarak, Türk mevzilerine yaklaşmaya başladı. Nihayet, Saat 13:30 sıralarında 57 nci Alay cephesi olan 397 Rakımlı Tepeye doğru üstün kuvvetlerle taarruza başladı. Alayın bir kısım mevzilerine girdi. Bu siperlerin tekrar elde edilmesi için 57 nci Piyade Alayı, 4 ncü Taburunun iki bölüğü ile 3 ncü ve 1 nci Taburları takviye ederek karşı taarruza geçmiştir. 72 nci Piyade Alayının 2 nci Taburu da iki bölüğü ile 397 Rakımlı Tepenin batı yamacında bu karşı taarruza katılmasıyla çetin bir süngü muharebesi başladı. Düşmanın taarruzu ilerlemekte ve 4 ncü Piyade Taburunun sağ yanındaki 72 nci Piyade Alayının siperlerine düşmanın girdiği görülmekteydi. 57 nci Piyade Alayı, cephesindeki düşman taarruzunu durdurmuş ve birinci hat siperlerinden bir kısmını da elde etmiştir.

1 nci ve 3 ncü Tabur Komutanları ile bölük komutanlarından bazıları çarpışmalarda yaralanmış, bazıları da şehit olmuş olduğundan, Tabur Yaveri Çavuş Mehmet Cemal birliklerin komutasını ele almış ve saat 03:45'de 57 nci Piyade Alay Komutanlığına aşağıdaki raporu göndererek yardım İstemiştir.
( Gnkur. ATASE Arşivi; No. 7/9602, Kls. 5384. Dos. 2(H-5), Fih. 1-13 )

"Askerimiz ileridedir. 4 ncü Tabur Komutanının raporunu da aynen gönderiyorum. Fakat sol taraf büsbütün boştur. Efrad, gayrı muntazam, perakende ve dağınık bîr surette serseriyane dolaşmaktadır. Rah-ı mesturları itaat altına aldım. Topladığım efradı Pototori istikametine boş kalan mahalle sevk ediyorum. Avusturyalılarla irtibat tesis etmeğe çalışıyorum. Fakat başta hiçbir Zabit ve Küçük Zabit bulunmadığından, dağınık bir halde bulunan efradı birleştirdiğim yerde bulamıyorum. Yine kaçıyorlar. Bunun için muntazam bir bölüğün şevkiyle bu cihetin tutulmasını rica ederim."
1 nci Tabur Yaveri
Çavuş Mehmet Cemal

Geri kalan siperlerin de alınması için 57 nci Piyade Alayının 2 ve 4 ncü Taburları ile 72 nci Piyade Alayının 3 ncü Taburu ve bu taburun komutanı Binbaşı Yusuf Ziya Komutasında düşmana taarruz ederek, birinci hat siperleri ve orman içerisindeki siperlerin tamamı geri alınmıştır. Düşman dereye kadar atılmış ve 250 kadar da esir alınmıştır.
30 Eylül - 1 Ekim 1916 tarihindeki muharebelerde 57 nci Piyade Alayı, subaylardan; 5 şehit, 8 yaralı, 4 kayıp, erlerden; 86 şehit, 588 yaralı ve 563 kayıp vermiştir.
(Gnkur. ATASE Arşivi; No. 7/9602, Kls. 5384. Dos. 2(H-6). Fili. 1-11)

Düşman 1 Ekim 1916 tarihinde Pototory Köyünün kuzeyinde 327 Rakımlı Tepe ile 399 Rakımlı Tepe arasındaki ormanlığa iki kez büyük taarruzlar yöneltmiştir. Birincisinde siperlerimizi elde etmiş ise de hemen yapılan bir karşı taarruz ile siperler yeniden düşmandan alınmıştır. Düşmanın ikinci taarruzunun başlaması ile püskürtülmesi hemen bir olmuştur. Bu son muharebede birliklerimizin zayiatı çok fazla olmakla beraber, düşmanın zayiatı da takdir edilemeyecek kadar çok olmuş, hatta kolordumuzca 500 de esir alınmıştır.

Bu muharebede topçularımızın gösterdiği başarı, düşmana verdirdikleri pek büyük zayiat ve piyadelerimizin üstün direnme ve fedakarlıkları övgü ve şükrana değerdir.

Türk kuvvetlerinin içinde bulunduğu bu zor durum ile 15 nci Türk Kolordusu personelinin kahramanca vuruşarak elde ettikleri üstün başarı, ordu emri ile yayınlanmış, kutlanmış ve övülmüştür. Ayrıca, ordu ihtiyatlarının kaydırılması ve yeni ihtiyat kurulması gibi tedbirler de alınmıştır.

57 nci Piyade Alay Komutanı verdiği bir raporla; zayiatın büyüklüğünü, bu sebeple mevzilerin savunulmayacağını belirtmiş ve alayın geri alınarak bölgenin başka birliklere verilmesini teklif etmiş; 19 ncu Tümen Komutanı da orduya yazdığı raporda, takviye kuvvetler verilmezse, sonuçtan umutsuz olacağını bildirmiştir.

19 ncu Tümen 57 nci Piyade Alay bölgesi Hisar Tugayı (Ledebor Müfrezesi) 9 ncu Alayı'nın bir taburunca değiştirilmiş ve 57 nci Piyade Alayı 4 Ekim 1916 tarihinden itibaren Kolordu ihtiyatı olmak üzere Olhoviyeç batısında ordugâha geçmiştir.

5 Ekim 1916 tarihinde saat 10:30'da 57 nci Piyade Alayı 1 nci ve 2 nci Taburları Yüzbaşı Salih komutasında olarak Olhoviyeç batısındaki 337 ve 346 dan yollan sürdürerek Obroşova'nın kuzey batısındaki 346 rakımlı tepeye yürüyerek orada emre hazır bir durumda beklemekte idi. 72 nci Piyade Alayı 3 ncü Tabur Komutanı, 57 nci Piyade Alayı 1 nci Taburunu da emrine almış ve bu iki tabur 19 ncu Tümenin ihtiyatını oluşturmuştu.
57 nci Piyade Alay Komutanı 3 ncü ve 4 ncü Taburlarını alarak 421 Rakımlı Tepeye hareket etmiş, oradaki 20 nci Tümenin emrine girmiştir. 57 nci Piyade Alay Komutanı yeniden aldığı bir emir İle komutayı 77 nci Piyade Alayı 1 nci Tabur Komutanı Binbaşı Hacı Mehmet Emin Bey'e teslim ederek Hoçişko'daki 19 ncu Tümene dönmüştür.

57 nci Piyade Alayının 1 nci Taburu, 72 nci Piyade Alayı emrinde, 2 nci Taburu da 61 nci Piyade Alayı emrinde ve siperlerdeki 3 ncü ve 4 ncü Taburları da 63 ncü Piyade Alayı emrinde olmak üzere 20 nci Tümenin ihtiyatını oluşturuyordu.
Kolordunun 4 Ekim günü orduya yazdığı raporda; düşmanın, herhangi bir teşebbüsü olmadığını, mevzilerinde irtibat yolları yaptığını, ileriye ve geriye malzeme ile kıta ulaştırma suretiyle taarruz hazırlıklarında bulunduğu bildirilmiştir.

Bu Yazı 21248 kere okunmuştur.


Sayfalar  1 23 4 5
 

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Avusturyalı Bir General Galiçya'da Türk Subaylarından Bilgi Alırken

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Ruslara Karşı Başarılı Muharbeler Yöneten Türk, Alman, Avusturyalı ve Macar Subaylar

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya Cephesinde Savaşa Giden Mehmetçikler Budapeşte'deki Gülbaba Türbesi'nde Namaz Kılıp Dua Ediyorlar

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Askere Macar Aşçının Pişirdiği Yemeğin Dağıtılması

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya' da Türk Askerleri

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Karla Kaplı Siperlerdeki Mehmetçikler

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Karla Kaplı Siperlerdeki Mehmetçikler

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya Cephesindeki Türk Askerlerinin Trenle Vatana Dönüşleri

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT