ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

57. Alay Tarihi

« Geri   

    57 nci Piyade Alay Sancağı     Balkan Savaşı
    Çanakkale Cephesi (1.Bölüm)     Çanakkale Cephesi (2.Bölüm)
    Filsitin Cephesi     Galiçya Cephesi
    Trablusgarp Cephesi
 

• Galiçya Cephesi

   Paylas


Düşmanın taarruzu, 5 Ekim günü saat 11:OO'de başladı. 63 ncü Alaya dört, 61 nci Alaya üç, 72 nci ve 77 nci Alaylara üç taarruz yapılmış ve bunlara ateşle karşılık verilerek düşmana büyük zayiat verdirilmiştir. Bu karşı taarruza 57 nci Alaydan ve ordu ihtiyatından birer tabur da katılmıştır. 6 Ekim'de Cevattepe üzerinden 421 Rakımlı Tepeye yönelen düşman taarruzu kısa zamanda püskürtülmüştür.(Gnkur.ATESE Arşivi: No: 5/8981.Kls.4402.Dos.H-49.Fih.1-25 )

5-6 Ekim Muharebelerinde düşman saldırılan çoğunlukla mevzii ilerisinde ateşle durdurulmuş, birkaç yerdeki küçük girmeler bomba ve süngü hücumları ile geri atılmıştır. Kolordu cephesindeki 13 Rus Alayının çoğu taarruza katılmış bulunuyorlardı. Türk birlikleri 15 subay, 3000 er zayiat vermişler, Rus zayiatı ise bundan dört beş kat fazla tahmin edilmiştir
(Gnkur.ATESE Arşivi: No: 5/8981.Kls.4402.Dos.H-49.Fih.1-22)

Bugüne kadar ki zayiatın sonucu olarak on kadar bölük komutansız kalmış, bazı kıtalar birbirine karışmış, bozulan düzen ve yönetim büyük güçlüklerle düzeltilebilmiştir.15 nci Kolordu birlikleri oldukça yıpranmış ve 20 nci Tümen de çok Sarsıldığından özellikle 61 nci Alay muharebe edemeyecek duruma gelmiş, kolordu ihtiyatı olarak 19 ncu Tümen gerisinde iki, 20 nci Tümen gerisinde bir zayıf tabur kalmıştır. Kolordunun ihtiyatları tükendiğinden, depo alayı yedekte tuttuğu bütün erleri birliklere dağıtmıştır.

7 Ekim günü 15 nci Kolordu bölgesi düşmandan tam olarak temizlenmiş, Cevattepe' ye kadar ilerlemiş bulunan düşman birlikleri mevzilerine dönmüşlerdir. İlk günlerden beri Cevattepe' ye önem veren Ruslar, burayı yeniden güçlendirmeye ve engellerle pekiştirmeye koyuldular. 8 Ekim'de bütün cephede bir durgunluk başladı. Muharebesiz geçen bu dönemde eksikliklerin giderilmesi, ikmaller, güçlendirme ve ikinci hat mevzilerinin pekiştirilmesi gibi işler önemle ele alınmıştır.

14 Ekim'de Ordu Komutanlığından gelen emir ile düşmanın yeni bir taarruza hazırlandığı bildirildi. Gerçekten, 15 Ekim'de Türk mevzileri topçu ateşi İle dövülürken, ordu cephesinin bazı kesimlerinde de birkaç defa yapılan düşman taarruzları ağır zayiat verdirilerek püskürtüldü.
(Gnkur. ATASE Arşivi; No. 5/8981, Kls. 4402. Dos. H-S2. Fih. 1-1)

Düşman, bütün cepheye birden taarruz etmiyor, bölge bölge yaptığı teşebbüslerle yetiniyordu. Son günlerdeki taarruzlarda ağır bir yenilgiye uğrayarak çekilmişti. Ordular Grubu Komutanlığından 22 Ekim 1916'da gelen bir genelge ile bu başarı ve şimdiye kadar yapılan kahramanca savunmalar kutlanmış, Güney Ordusunun bütün mensuplarına övgü ve teşekkürler bildirilmiştir.

31 Ekim 1916 günü saat 08:00 sıralarında taarruza geçen düşman, Cevattepe' yi işgal etmişse de, kısa zamanda püskürtülmüştür. 63 ncü Alayın iki günlük harekâtını 20 nci Tümen topçusu ile işbirliği yapmak suretiyle 54 ncü Alman Topçu Alayı ve 19 ncu Tümen topçusundan birkaç batarya da desteklemiştir.

Kasım başlarında tümenlerin ara hattı Obreçova sırtlarındaki ormanın güney kenarı olarak değiştirildi. 19 ncu Tümenden 57 nci Alay, 20 nci Tümenden 62 nci Alay bulundukları yerlerde kolordu ihtiyatı olarak görevlendirildiler. Kasım başlarında cephede durgunluk vardı. Bundan faydalanarak birliklerin tahkimat ve gözetleme faaliyetleri ile keşif hareketlerine önem verildi. Bir yandan da tümenlerin sorumluluk bölgelerinde değişiklikler yapıldı.

11 Kasım 1916 tarihinde, 72 nci Piyade Alayı Miçeçof Deresine kadar olan bölgeyi 61 nci Piyade Alayından devir ve teslim almıştır. 57 nci Piyade Alayı, Olhoviyeç'deki taburunu orada bırakmış, 72 nci Piyade Alayının 4 ncü Taburunun bulunduğu yere tümen ihtiyatı olmak üzere bir taburunu göndermiştir. 57 nci Piyade Alayı kalan iki taburu ile yine olduğu yerde kolordu ihtiyatı olarak kalmıştır.

Galiçya Cephesinde, Obracova Ormanı civarında 356 ve 375 Rakımlı Tepe bölgesinde bulunan 57 nci Piyade Alayı, Aralık ayını yer değiştirme, keşif, gözetleme, tahkimat ve karşılıklı ateş ve gece baskını faaliyetleri ile meşgul olmuştur.

2 Aralık 1916 tarihinde 356 Rakımlı Tepede karşılıklı hafif piyade ve mitralyöz ateşi faaliyetleri yapılmakta idi. 2/3 Aralık 1916 gecesi düşmana bir gösteriş taarruzu için; biri Olhoviyeç doğrultusunda, ikincisi 322 Rakımlı Tepenin kesik ağaç doğrultusunda, üçüncüsü 2 nci Tabur cephesinden Büyük Dere doğrultusuna üç kuvvetli keşif kolu düzenlenerek, düşman siperlerine yanaşılmış ve bombalarla taarruz edilmiştir. Düşman da, 2 nci Tabur siperlerine topçu ateşi yönelterek, bomba ve şarapnel ile uzun süre dövmüştür.

Gece tertip edilen keşif kollarının düşman siperlerine yaptıkları ani baskınlarda büyük başarılar kazanılmıştır. Böylelikle, düşmanın tahkimat yapması engellenmiş ama kayıplarımızda olmuştur. Karşılıklı top ve piyade ateşleriyle zayiat verdirilmeye, sinirler bozulmaya çalışılmıştır. Keşif kollarımız düşman siperlerine yaklaşarak tel örgüler üzerine beyannameler atmışlardır. Buna karşılık Ruslar da bizim attığımız beyannameleri toplamak için geceleyin birkaç asker çıkarmıştır. Bazı düşman erleri de siperlerinin üstüne çıkarak "İnsan öldürmenin kötülüklerinden ve barıştan" söz eden beyannameler atmışlardır. Ele geçen beyannamelerin birisinde "savaşmak için sebep olmadığı, paylaşılamayacak bir şey bulunmadığı, Almanların bütün dünyayı ele geçirmek istedikleri ve İttifak Devletlerinin açlık ve yoksulluk içinde bulunduğu" ileri sürülüyor, muharebeye son verip karşılıklı olarak kucaklaşılması teklif ediliyordu. 15 nci Kolordu Komutanlığı 24 Aralık 1916 tarihinde yayınladığı emir ile beyanname atmak ve almak gibi vazifeleri orduya yasaklamıştır.

Düşman kuvvetleri keşif ve gözetleme faaliyetlerinde uçak ve balonları da kullanmışlardır. Bunlar Türk mevzilerinin üstünde tur atmış ve sıcak temas sağlanmıştır.

19 Aralık 1916 tarihinde 375 Rakımlı Tepeden saat 04:30'da yazılan 57 nci Piyade Alayının raporunda; "Bu gece 10:00 sonrasında iki gönüllü Onbaşı ile iki neferden oluşan bir keşif kolu, düşman siperlerine yanaşarak bomba atmışlar ve düşman efradının Türkçe konuştuklarını işitmişlerdir."
(Gnkur. ATAŞE Arşivi; No. 7/9602, Kls. 5384. Dos. 2 (H-7), Fih. 1-19)

57 nci Piyade Alay Komutanlığının 4 Ocak tarihli raporunda;
Saat 03:00 evvelde 3 ncü mıntıkada tarassut postasında bulunan efradımıza bir Rus neferi kendi tel örgüleri hizasında açık, net bir Türkçe ile "Atma Bey, kardeşiz. Rica ederiz. Biz size hiç atmıyoruz, ne zaman sulh olacak, benim adım Ömer'dir."
diye hitap da bulunmuştur.
(Gnkur. ATAŞE Arşivi; No. 7/9602, Kls. 5384, Dos. 2 (H-8), Fih. 1 -7)

Yine 57 nci Alayın 7 Ocak tarihli raporunda;
Saat 07:00 sonrasında tarassut postalığını yapan 16 ncı Bölükten bir Onbaşı tel örgüleri haricine çıkarak düşman siperlerine 2 bomba atmış ve arkasından şu sözleri işitmiştir.

"Ben seni gelirken gördüm, atmadım. Sen niçin atıyorsun? Hepimiz Müslüman değilmiyiz? Bugün Rusların bayramı var. Hep gerideler. Yalnız biz Müslümanlar buradayız, birbirimize atmayalım. Zaten sulh oluyor." Buna mukabil tarassut Onbaşısı, "Madem ki Müslümansın, gel teslim ol" demiş ise de kendisini vuracaklarından korktuğu için gelemeyeceğini söylemiştir.
(Gnkur. ATAS. E Arşivi; No. 7/9602, Kls. 5384, Dos. 2 (H-8), Fih. 1-9)

Bu Yazı 21246 kere okunmuştur.


Sayfalar  1 2 34 5
 

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Avusturyalı Bir General Galiçya'da Türk Subaylarından Bilgi Alırken

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Ruslara Karşı Başarılı Muharbeler Yöneten Türk, Alman, Avusturyalı ve Macar Subaylar

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya Cephesinde Savaşa Giden Mehmetçikler Budapeşte'deki Gülbaba Türbesi'nde Namaz Kılıp Dua Ediyorlar

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Askere Macar Aşçının Pişirdiği Yemeğin Dağıtılması

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya' da Türk Askerleri

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Karla Kaplı Siperlerdeki Mehmetçikler

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya'da Karla Kaplı Siperlerdeki Mehmetçikler

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Galiçya Cephesindeki Türk Askerlerinin Trenle Vatana Dönüşleri

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT