ANA SAYFA     HAKKIMIZDA     MÜZE     ŞEHİTLERİMİZ     DOKÜMAN ARŞİVİ     FOTOĞRAF ARŞİVİ     GEZİ     YAZARLARIMIZ     İLETİŞİM  
 
  Müze  
  1. Dünya savaşı  
  İtilaf Dev. Savaş Planları  
  Ordular  
  Savaşa Girmemiz  
  Komutanlar  
  Çanakkale Savaşı  
  Deniz Savaşları  
  Hava Savaşları  
  Kara Savaşları  
  Cephede Koşullar  
  Gaz Kullanıldı mı?  
  Savaşın Sonuçları  
  Savaşın Etkileri  
  Çanakkale ve Yahudiler  
  Şehitlerimiz  
  Gazilerimiz  
  57. Alay Tarihi  
  Asker Mektupları  
  Anzaklar  
  Arşivlerde Çanakkale  
  Çanakkale Gençlik ve Sporcular  
  Asker İmamlar  

Sitede Ara


 

Gaz Kullanıldı mı?(yeni)

« Geri   

    Gazın Kullanıldığını İdda eden Yazışmalar     Kimyasal Gazın Kullanılmadığı
 

• Gazın Kullanıldığını İdda eden Yazışmalar

   Paylas


Müttefik ordusunun Çanakkale Savaşları’nda boğucu gaz içeren patlayıcı madde kullandıkları

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi: 1617
Atina Sefâret-i Seniyyesi'nden

577 numara ile mevrûd fî 21 Haziran sene 1915 tarihli telegram hallidir. Müttefik ordusunun Çanakkale'de boğucu gazlarla memlû mevâdd-ı infilâkiye endâhtı esbâbını istikmâl eylediği müstahberdir.
Fî 21 Haziran sene 1915
(BOA, HR. SYS, 2110/8 ( Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi)
Çanakkale'de boğucu gaz kullanan Müttefiklerin dost ve tarafsız devletler nezdinde protesto edilmesi
Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu
Başkumandanlığı Vekâleti
Numara: 5351
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

Düşmanın Çanakkale'deki kıta‘âtımıza karsı isti‘mâl ettiği mermiyâtın hâmil olduğu muhnik gazlar hakkında gerek tebliğ-i resmîmiz ve gerekse muhtelif cerâid-i mahalliye ile nesriyâtda bulunuldu. Hâmî-i hak ve medeniyet geçinmek isteyen düşmanlarımıza mukabele-i bi'l-mislde bulunmak mecburiyeti hâsıl oluyor. Bütün bunun mesûliyeti düşmanlarımıza râci‘dir. düşmanlarımızın bu yeni tarz muharebelerinin bî-taraf ve dost devletler nezdinde bilâ-ifâte-i vakt protestosunu bilhâssa istirhâm eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 Saban sene 1333 - Fî 19 Haziran sene 1331 / 2 Temmuz 1915
Başkumandan Vekili namına
Müsteşar
(İmza)
(BOA, HR. SYS, 2411/3( Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi)


Arıburnu'nda Müttefiklerin parçalandıktan sonra kötü kokulu yeşil gaz çıkaran şarapnel kullandıkları / Seddülbahir'de Türklerin yaptıkları bir hücumla bazı düşman mevzilerini ele geçirdikleri

12518/2812
Matbûât Müdüriyet-i Umumiyesi'ne

Çanakkale Cephesi'nde:
Simâl Grubu'nda (Arıburnu) fâsılalı topçu ve piyade atesi muharebesi olmusdur. Düşman fena kokulu gaz neşreden endâhtına hâlâ devam etmektedir.

19 Haziran'da pârelendikden sonra bu cinsden yeşil gaz neşreden şarapnel endâht eylemisdir.

Cenûb Grubu'nda (Seddülbahir) kıta‘âtımız 19 Haziran'da düşmanın sol cenâhına icrâ eyledikleri taarruzlarında epey neticeler elde etdiler ve düşman mevziinin bazı aksâmına süngü hücumlarıyla girdiler.

Sahil bataryalarımız 20 Haziran'da Seddülbahir'de düşman topçularıyla kıta‘âtını ve tayyâre hangarlarını bombardıman etdiler.

21 Haziran 1331 / 4 Temmuz 1915

Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi
BOA, HR. MA, 1134/7 (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi)
Müttefiklerin Çanakkale'de boğucu gaz kullandıkları konusundaki iddiaların İngiltere Harbiye nâzırınca reddedildiği

Bâb-ı Âlî
Hariciye Nezâreti
Umûr-ı Siyasiye Müdüriyet-i Umumiyesi
Müsta‘celdir
Hulâsa: Müttefiklerin Çanakkale'de muhnik gazlar isti‘mâl etmesi

Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâleti'ne Çanakkale'deki muharebâtda Müttefikler tarafından muhnik gazlar isti‘ mâl olunduğuna dair tebligât-ı resmiyemizden birinde vâki‘ olan beyânâtı
redd ü cerh etmek üzere İngiltere Harbiye nâzırı cânibinden neşrolunan beyânnâme hakkında en bî-taraf gazetelerden Nieuve Rotterdameche Courant cerîdesinin nesriyâtını hâvî olarak Lahey Sefâret-i Osmaniyyesi'nden vârid
olan 15 Temmuz sene 1915 tarihli tahrîrâtın sûreti li-ecli'l-malûmât leffen
tesyîr kılındı, efendim.

18 Temmuz sene 1331 / 31 Temmuz 1915

BOA, HR. SYS, 2411/25 (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi)


Mariotte adlı Fransız denizaltısının Çanakkale Boğazı'nda batırılıp mürettebatından 31 kisinin esir alındığı / Müttefiklerin boğucu gaz yayan mermiler kullanmaya devam ettiği / Müttefik uçaklarınca Seddülbahir'deki Halilpasa Hastanesi'nin bombalandığı

Sube: 2
13522/3299
Matbûât Müdüriyet-i Umumiyesi'ne

Çanakkale Cephesi'nde:
Mariotte nâmındaki Fransız tahtelbahiri bugün öğleden evvel Çanakkale Boğazı' nda batırıldı. Mürettebâtından 31 kişi esir edildi.

11 Temmuz Arıburnu'nda bomba bataryalarımız tarafından endâht edilen bombalardan düsman siperleri arasında yangın çıkarılmısdır. 12 Temmuz' da topçularımız sol cenâhımız karsısında düsman siperlerinin bazı aksâmıyla siperleri önündeki tel örgüleri tahrib etdiler ve öğleden sonra düsman mevzileriyle gerilerine icrâ eyledikleri müessir ateslerin düsmana epey telefât verdirdiği tarassud edilmisdir.

Seddülbahir mıntıkasından piyade ve bazen fâsılalı topçu atesleri devam etmisdir. Düşman muhnik gaz nesreden mermilerini hâlen isti‘mâl etmekdedir.

12 Temmuz öğleden evvel bu mıntıkanın sol cenâhında çıkarılan küçük bir kesif müfrezemiz düsman siperine hücum etmis, siperlerden bir kısmını zabt ederek muhafızlarını süngülemis ve düşmandan kırk tüfek, bir mikdar cephâne ve bir çuval el bombası iğtinâm etmislerdir.

12 Temmuz günü ve aksamı sahil bataryalarımız Seddülbahir civarında düsman mevâzi‘iyle ordugâhlarını muvaffakiyetle bombardıman etdi. Düsmanın mukabelesinden hiçbir zarar olmadı. Aksam üstü düsman tayyâreleri üzerlerinde ufkan gerilmis pek âsikâr Hilâl-i Ahmer isaretleri bulunan Halilpasa Hastahânesi'ne bombalar atdılar.

13 Temmuz 1331 / 26 Temmuz 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbârât Subesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbası
Seyfi

Mariotte Tahtelbahiri
Tarih-i tenzîl Tûlü (kadem) Arzı (kadem) Umku (kadem)
1911 213 14 12,5
Fevka'l-bahr Tahte'lbahr (Denizaltı)
Hacm-i isti‘âbîsi 530 ton 630 ton
Sürati 15 mil 10 mil
Torpido kovanı 7 aded
BOA, HR. MA, 1136/64(Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi)Azmakdere'nın güneyindeki Müttefik mevzilerin etkili topçu atesi altına alındığı / Müttefiklerin Arıburnu'nda boğucu gaz içeren bombalar kullandığı

Şube: 2
4623
Matbûât Müdüriyeti'ne

Çanakkale Cephesi'nde:

26 Ağustos’ta Anafartalar mıntıkasında Azmakdere cenûbundaki düşman mevâzi‘ine karsı icrâ edilen topçu ateslerimizin te’siriyle düşman siperlerinde cephane ve bomba isti‘âlleri görülmüsdür.

Arıburnu'nda düşman sol cenâhımıza muhnik gazları hâvî bombalar atmış ve bir lağım patlatmışsa da bir zarar yapamamısdır.

Seddülbahir cihetinde hafif ates teâtîsinden başka bir hâdise olmadı.
27 Ağustos 1331 / 9 Eylül 1915
Karargâh-ı Umumî
İstihbarât Şubesi Müdürü
Erkân-ı Harb Binbaşı
Seyfi
BOA, HR. MA, 1142/67 ( Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi)Bu Yazı 14485 kere okunmuştur.


Sayfalar  1 2 34
 

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Gazdan zehirlenen askerlerimize müdahale ediliyor

Resmi Büyütmek için tıklayın...

Osmanlı Ordusunca Kullanılmış Alman Malı Gaz Maskesi ( canakkalemuzesi.com arşivinden)

 
 

Sitede yayınlanan her türlü yazı, haber, resim, şiir, müzik ve videonun izinsiz kullanılması, yayınlanması yasaktır.

 

Tasarım & Programlama ÜÇBOYUT